Smileys2.jpg

Veiligheid.jpg

Ouders.jpg

Bedankt2.jpg

In de weken voor de meivakantie hebben personeelsleden, kinderen en ouders vragenlijsten ingevuld over hoe we het als school doen. In deze Nieuwsmail doe ik hiervan een terugkoppeling. Hieronder vindt u een korte samenvatting, onderaan deze Nieuwsmail vindt u de bijbehorende cijfers. Het is uiteraard een momentopname en bedoeld om er beter van te worden. Het liefst doen we alles in één keer goed, maar dat is natuurlijk niet reëel. Daarom zijn we blij met de feedback en proberen we aan de hand van de ingevulde antwoorden blij te zijn met wat ons goed lukt en tegelijkertijd alert te blijven op wat beter kan. 

De vragenlijsten hanteren de kwaliteitseisen die de Onderwijsinspectie ook hanteert. Zo zorgt de vragenlijst ervoor dat we een goed en compleet beeld krijgen van ons onderwijsaanbod. 

Domein 1: onderwijskwaliteit: 

Over één ding zijn zowel ouders, personeel èn leerlingen tevreden: kinderen leren voldoende bij ons op school. Daarin scoren we hoge percentages. De kinderen worden gestimuleerd om te leren en dan met name op het gebied van rekenen en taal. 

Domein 2: onderwijsproces: 

Ook heeft iedereen het idee dat we de kinderen goed in beeld hebben en dat er goed/kwalitatief les wordt gegeven. Personeel en ouders hebben het idee dat we goed afstemmen op verschillen tussen leerlingen, leerlingen hebben het idee dat dat nog iets beter zou kunnen. Hoewel leerkrachten hun lesaanbod aantrekkelijk maken, scoren ouders en kinderen minder op het lesaanbod. Dit komt met name omdat kinderen thuis er weinig over vertellen èn omdat kinderen in deze vragenlijst vooral aangeven dat het begrijpend lezen en taal niet leuk is: dat is voor hen een ‘energielek'. Daarnaast (h)erkennen leerkrachten en kinderen dat zij weinig met elkaar praten over waar verbeterkansen liggen in het leren en ontwikkelen. Kinderen en leerkrachten zijn wel heel tevreden over hoe kinderen dingen moeten leren aanpakken. 

Domein 3: veiligheid en schoolklimaat 

De ouders geven met hoge percentages (92%,80%) aan dat kinderen zich veilig voelen in school en op het plein. Ook geeft een groot gedeelte (72%) aan dat hun kind graag naar school gaat. Leerkrachten stellen (omgangs)regels en zijn daar ook duidelijk in. Een aantal ouders vindt dat er bij incidenten in de school of toezicht op het plein wel sneller ingegrepen mag worden. 

Als het gaat om samenwerken, dan ervaren zowel kinderen als leerkrachten dat vaardigheden als: je mening geven, gedachten verwoorden, voor zichzelf opkomen, luisteren naar een mening van een ander, zelf problemen oplossen en zelfstandig werken goed worden aangeleerd op school. Het leren omgaan met andere landen/mensen of sociale media scoren bij beiden minder: daar valt nog wat te leren. Opvallend is dat leerkrachten het idee hebben dat ze de kinderen weinig bijbrengen over het leren omgaan met computerprogramma's zoals Word enz., terwijl de kinderen juist voor 63% aangeven dat juist wél te leren! Ook denken leerkrachten dat ze kinderen nog meer willen laten leren te onderscheiden wat waar en niet waar is, terwijl een groot deel van de kinderen juist vindt dat ze dat al heel goed kunnen 😉 

Domein 4: Kwaliteitszorg en Ambitie 

Dit deel van de vragenlijst is voor het grootste deel gericht op de interne samenwerking in het team. Vandaar dat ik hier in deze rapportage weinig woorden aan geef. Wat wel duidelijk opvalt is dat een beneden gemiddeld aantal ouders tevreden is met de wijze van communiceren en bereikbaarheid van mij als directeur. Daarin is duidelijk nog verbetering te behalen. Wel zijn de ouders erg tevreden over het scholingsniveau en scholingsbereidheid van het personeel. 

Domein 5: Samenwerking met ouders. 

Voor een goede balans in de aansturing van kinderen is het belangrijk dat ouders en school op één lijn zitten. Daarvan geeft 69% aan dat ook zo te ervaren. Ouders geven aan zich welkom te voelen en er wordt van alles georganiseerd. Ook voelen ouders zich serieus genomen. De school zou, wat de ouders betreft, wel wat beter om kunnen gaan met klachten en kritiek (50% tevredenheid). 

Qua informatie zouden de ouders graag wat meer informatie willen over de voortgang en ontwikkeling van hun eigen kind(eren). Die informatievoorziening zou wat beter kunnen.  

Als het gaat over partnerschap in het onderwijs is er wel een verschil van beleving te meten. Waar de leerkrachten juist het idee hebben veel aan de ouders te vragen over het kind en die informatie ook te gebruiken in hun lesaanbod, herkent maar een klein percentage van de ouders dit beeld. Volgens veel ouders zou er juist nog meer aan hen gevraagd kunnen worden wat de beste aanpak is voor hun kind en zouden ouders juist graag meer inzicht willen in hoe dit in de klas toegepast wordt.  

Tot zover de resultaten van de vragenlijsten. 

Tot slot: 

Een vragenlijst heeft altijd de bedoeling om veel informatie op te halen en op die manier dingen inzichtelijk te maken. Ik besef heel goed dat een vragenlijst altijd een soort van sturing heeft, of dat een persoonlijke mening moeilijk in een 10-punten schaal uit te drukken is. Veel van de ingevulde antwoorden zullen een ‘eigen verhaal’ en een eigen beleving hebben. Toch willen we als school inzicht in wat deze cijfers en gegevens ons nu duidelijk willen maken. Daarom zullen we de tijd nemen om deze resultaten tot ons te nemen en ons hierop te bezinnen. Ik wil u als ouder in ieder geval bedanken voor het meehelpen met invullen. Laat deze vragenlijst tot doel hebben dat wij, de school, het team, blij is met de complimenten en vanuit een positieve leerhouding willen kijken naar waar we stappen voorwaarts kunnen zetten.  

Copyright © cbsoene.nl