Visie schoolplein School met de Bijbel

Voor de visie van het schoolplein is gekeken naar drie uitgangspunten:

·         De kinderen;

·         De diversiteit;

·         De maatschappelijke verantwoordelijkheid en het natuurlijke element.

Daarnaast is gekeken waar de school voor staat en welke rol de kinderen hierbij spelen.

Voor elk van deze uitgangspunten zijn de wensen en eisen geformuleerd, die samen de visie vormen en een leidraad voor de verdere invulling kunnen zijn.

De wens is om het schoolplein aan te laten sluiten bij de uitgangspunten van de school. Waar mogelijk komen de uitgangspunten terug in het ontwerp van het schoolplein.

De school is een echte dorpsschool. Dit houdt in dat de omgeving belangrijk is. De natuurlijke omgeving van het dorp Oene, maar ook de inwoners van het dorp. Iedereen kent elkaar, wat een rol speelt bij hoe er met elkaar omgegaan wordt. De school staat dan ook voor samenhorigheid en veiligheid. Daarnaast wordt er binnen de school en het onderwijs uitgegaan van het christelijke geloof. Binnen de essentie van het onderwijs komen eigenaarschap, uitdagend en doelgericht ontwikkelen naar voren. Ieder mag trots zijn op zichzelf omdat ieder kind uniek is. In ons nieuwe plein is daarom meer ruimte voor de diversiteit van de verschillende leer- en speelbehoeftes.

Binnen de school zijn de kinderen de ‘spil’. Zij zorgen voor diversiteit in spel en behoeftes. Daarom willen we in ons plein kinderen op diverse manieren tot allerlei vormen van spelen en leren uitdagen. Daardoor kunnen kinderen uit alle leeftijden op verschillende plekken in ons nieuwe plein samen leren, samen spelen, ontdekken, leren en genieten.

Daarnaast is het onze visie dat wij ook maatschappelijk verantwoord willen omgaan met gebruikte materialen en de natuur. Bij de aanleg van ons nieuwe plein worden materialen hergebruikt en gebruiken we hoofdzakelijk houten materialen. We gaan voor natuurlijke valondergronden en het hemelwater wordt opgeslagen in plaats van afgevoerd. Kinderen kunnen leren van de natuur in ons nieuwe plein.

Op ons nieuwe plein zie je, naast prachtige speeltoestellen, ook ruimte voor fantasie en spelbeleving. Door gericht gebruik te maken van bestrating, houten afscheidingen en natuurlijke wallen prikkelen we kinderen tot diverse vormen van spel zodat er variatie in het spelen ontstaat.

Copyright © cbsoene.nl