Medezeggenschapsraad (MR)

Een Medezeggenschapsraad (MR) is wettelijk verplicht. Een MR kan worden vergeleken met
een ondernemingsraad binnen een bedrijf. In een MR zitten ouders en leerkrachten. Samen
denken, praten en beslissen zij mee over allerlei schoolzaken.
Veel zaken waarover een MR meepraat, meedenkt en meebeslist komen jaarlijks weer terug.
Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan: het schoolplan, het formatieplan, de schoolresultaten 22
en de begroting. Ook kunnen er echter andere zaken aan de orde komen zoals: de veiligheid op
de school en de lesmethodes.
Over een aantal zaken heeft de MR een adviserende rol en kent men een zogenaamde
adviesbevoegdheid. De school (bestuur en/of directie) moet over deze zaken eerst advies
vragen aan de MR en daar serieus naar luisteren. Hierbij kunt u denken aan zaken zoals het
financieel beleid, de vakantieregeling, onderhoud van de schoolgebouwen maar ook m.b.t.
beleid inzake samenwerking met andere instellingen.
Bij andere zaken heeft de MR een instemmingbevoegdheid en kan de betreffende zaak of
bepaald beleid alleen doorgang vinden als de MR goedkeuring heeft gegeven. Denk hierbij aan
zaken zoals het vaststellen van het formatieplan en het schoolplan (meerjarig beleidsplan).
Volgens het voor onze school opgestelde en vastgestelde statuut bestaat de MR uit een tweetal
personeelsleden, de zogenaamde personeelsgeleding (PG) en uit twee ouders, de zogenaamde
oudergeleding (OG). De personeelsgeleding wordt gekozen uit het team van leerkrachten. De
oudergeleding wordt gekozen door de ouders van desbetreffende school. Volgens het reglement
zijn alle MR-leden periodiek aftredend of herkiesbaar waarbij men ten hoogste twee perioden
van drie jaar als MR-lid zitting mag hebben.
Namen van de leden van de Medezeggenschapsraad:

• Mevr. H.G.B. de Bruin - Schouten (OG), voorzitter

• Mevr. M.J. IJzerman-Tellegen

• Mevr. H. J. van Dijk- Warning (PG)

• Mevr. C.H. Mosterd-Kas (PG). secretaris

Copyright © cbsoene.nl